مفتاح و رضوان

اخبار مرتبط با رضوان 6 و مفتاح 8

1399/10/14
 
درخواست از مسئولین فرهنگی ودینی ایجاد پرونده آموزشی جهت ائمه محترم جماعات و مسئولین فرهنگی شرکتها

1399/09/12
دستورالعمل اجرایی مفتاح 8 و رضوان 6 اعلام شد .