نامه تقدیر و تجلیل از فعالان نماز از سوی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو

نامه تقدیر و تجلیل از فعالان نماز از سوی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو
1399/12/25