دیدار نوروزی وزیر محترم نیرو با همکاران ستادی و مدیران و کارشناسان صنعت آب وبرق

دیدار نوروزی وزیر محترم نیرو با همکاران ستادی و مدیران و کارشناسان صنعت آب وبرق
1400/01/16