برگزاری همایش فصلی ائمه جماعات توانیر استان خوزستان

برگزاری همایش فصلی ائمه جماعات توانیر استان خوزستان
1399/11/25
برگزاری همایش فصلی ائمه جماعات توانیر استان خوزستان از سوی امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو در استان خوزستان