گرامی داشت روز شهید

گرامی داشت روز شهید
1400/12/22
پاس داشت روز شهید در وزارت نیرو
  
گرامی داشت روز شهید در وزارت نیرو با حضور مقامات محترم وزارخانه برای این روز گرامی، برگزار گردید .
شایان ذکر است در این روز تعدادی نهال به رسم یاد بود شهدا عزیز در محوطه وزارت خانه غرص گردید