تهیه و تنظیم برنامه فرهنگی و دینی سال 1401

تهیه و تنظیم برنامه فرهنگی و دینی سال 1401
1400/12/18
 برنامه هاي فرهنگي و ديني سال ۱۴۰۱ بر روي سامانه سحاب بخش دستورالعملها و بخشنامه ها و همچنين بر روي کانال هادي در پيام رسان ايتا قرار گرفت . ضمناً نامه برنامه ها به صورت فيزيکي متعاقباً ارسال خواهد شد .

 
امور فر هنگي و ديني آبفاي وزارت نيرو