انتصاب مسِئول استانی ارزیابی امور فرهنگی وزارت نیرو

انتصاب مسِئول استانی ارزیابی امور فرهنگی وزارت نیرو
1400/12/16
طی حکمی از سوی مشاور محترم وزیر و مسسئول امور فرهنگی و دینی


جناب آقای رضا اصلانی به سمت مسئول امور استانی و ارزیابی امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو منصوب گردید