احکام صادره شده در حوزه فرهنگی وزارت نیرو

احکام صادره شده در حوزه فرهنگی وزارت نیرو
1400/12/14
طی احکام صادر شده توسط معاون محترم حقوقی , پشتبانی ومجلس برای حجت اسلام و المسلمین محمود رضا مهاجری شرح ذیل صادر گردید.

1) دبیر شورای عفاف و حجاب وزارت نیرو
2) عضو و دبیر شورای فرهنگی وزارت نیرو
3)دبیر شورای اقائمه نماز وزارت نیرو
4)دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت نیرو