برگزاری دوره آموزشی میز خدمت وارباب رجوع

برگزاری دوره آموزشی میز خدمت وارباب رجوع
1400/08/25
دوره آ موزشی میز خدمت وارباب رجوع برگزار و وشرکت تولید برق حرارتی با868 نفر و شرکت مدیریت منابع آب با289 نفر بالاترین شرکت کننده را به خود تخصیص دادند
واز میان شرکت‌های زیر مچموعه ستاد شرکت تولید برق حرارتی با 566 نفر و آب منطقه ای خراسان رضوی با 143 نفر بیشترین شرکت کننده را به خود تخصیص دادند
وازمیان استان‌ها. استان تهران با 777 نفر و خراسان رضوی با 278.نفراستان های برتر شدند
شایان ذکر است که تعداد 1511نفز در این دوره شرکت نمودند
بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از مسئولین فرهنگی مادر تخصصی ها و دبیران استانها اعلام میدارم