تشکيل گروه قاصد در پيام رسان ايتا

تشکيل گروه قاصد در پيام رسان ايتا
1400/12/23
با توجه به تشکيل گروه قاصد در پيام رسان ايتا گزارش فعاليتهاي مهم فرهنگي ، تجربيات و پيشنهادات فرهنگي خود را مي توانيد جهت استفاده ساير اعضاء در اين گروه بارگذاري نمائيد . همچنين در صورت تمايل مي توانيد مسئولين امور فرهنگي و ديني شرکتها را نيز از طريق لينک ارائه شده در گروه عضو گروه نمائيد .
لازم به ذکر است که گروه گزارش فرهنگي دبيران حذف شد .
امور فرهنگي و ديني وزارت نيرو
https://web.eitaa.com/#/im?p=s11420735_1144979630