برگزاری دوره آموزشی کارکنان

برگزاری دوره آموزشی کارکنان
1399/10/24
با هماهنگی های بعمل آمده  درمرکز آموزشهای تخصصی وزارت نیرو واحد گیلان . برگزاری دوره آموزش کارکنان بارویکر تبین آداب ،احکام واسرار نماز برگزار میگردد.
درصورت نیاز میتوانید با شماره تماس مرکز گیلان  33311135-013  تماس حاصل فرمائید