ایجاد کانال هادی در نرم افزار ایتا برای دبیران شرکت های زیر مجموعه

ایجاد کانال هادی در نرم افزار ایتا برای دبیران شرکت های زیر مجموعه
1400/12/16
با توجه به نیاز دبیران محترم امور فرهنگی و دینی برای برخورداری از اطلاعیه ها و هماهنگی بیشتر بین ستاد وزارت نیرو با شرکت های تابعه کانال هادی در نرم افزار ایتا ایجاد گردید تا وحدت رویه بین تمام دبیران حوزه فرهنگی حاصل گردد.