آئین نامه ارزیابی فعالیتهای فرهنگی و دینی سال 1400

آئین نامه ارزیابی فعالیتهای فرهنگی و دینی سال 1400
1400/01/16