نیروی برق حرارتی

شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند

اعظم نصرت ابادی امتیاز آخرین فرم: 100

شركت مديريت توليد برق اهواز (رامين)

سلطانعلي صحنعلي زاده امتیاز آخرین فرم: 100

شركت مديريت توليد برق هرمزگان

ایرج ثابتی قهفرخی امتیاز آخرین فرم: 100

شركت مديريت توليد برق شازند اراك

اصغر رودبارانی امتیاز آخرین فرم: 100

شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي

موسی اصلی بیگی امتیاز آخرین فرم: 100

شركت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران (آبادان)

مهران مدیری امتیاز آخرین فرم: 100

شركت مديريت توليد برق قم

سیدعلیرضا شمس مداح امتیاز آخرین فرم: 100

شركت توليد نيروي برق مفتح

هاشم رازقی امتیاز آخرین فرم: 60

شركت مديريت توليد برق خيام

سید حمید حسینی روش امتیاز آخرین فرم: 100