ابلاغ دوازدهمین اردوی فرزندان برتر وزارت نیرو توسط معاون وزیر (اصفهان)

ابلاغ دوازدهمین اردوی فرزندان برتر وزارت نیرو توسط معاون وزیر (اصفهان)
1398/02/30
اردوي-برتر-2.jpeg

اردوي-برتر-3.jpeg