انعکاس برگزاری اردوی فرزندان برتر در سایت پاون

انعکاس برگزاری اردوی فرزندان برتر در سایت پاون
1398/04/09

سایت خبری وزارت نیرو (پاون):طرح برگزاری دوازدهمین اردوی کشوری فرزندان برتر وزارت نیرو ابلاغ شد
برگزاری دوازدهمین اردوی کشوری فرزندان برتر وزارت نیرو (طرح مبین) توسط معاون تحقیقات و منابع انسانی و رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو ابلاغ شد.

لینک خبرhttp://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79367